Werkwijze

Werkwijze en Algemene voorwaarden


•U kunt uw kind en aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het sturen van een e-mail.

Meestal lukt het om binnen 1 week een afspraak te maken voor de telefonische intake.

•Er kan van maandag tot en met donderdag gebeld worden tussen 10.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak. Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, ook tijdens deze tijdstippen. Spreek dan gerust een boodschap in.

•Tijdens de telefonische intake kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind, en de reden voor uw aanvraag te sturen.

Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.

•We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.

•Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind.

Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching of reflexintegratie.

Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen. Voor uw kind is dat prettig en veilig.

•Aan het eind van iedere coaching/reflexintegratie bespreken we wat er nog meer nodig is.


•U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind. Bij lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt, raadt HinkStapSprong u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

•De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, jeugddienst). Dit wordt altijd eerst met u besproken.

•U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

•U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

•Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.


Betalingsvoorwaarden


Na iedere coachafspraak/reflexintegratie ontvangt u een factuur. Deze dient direct contant te worden voldaan. De trainingen en workshops dienen voor aanvang van de training of workshop volledig te worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur en deze dient per bank te worden overgemaakt.


Verhindering


Het bij verhindering, annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet komen opdagen voor een afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van HinkStapSprong niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg

mogelijk.

Het annuleren van een workshop of training mag kosteloos tot zeven (7) dagen voor aanvang van de training of workshop. Daarna dient het gehele bedrag te worden voldaan. In overleg bestaat de mogelijkeheid om te kijken of de workshop of training op een andere dag(en) kan worden ingehaald.


Tarieven


De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van HinkStapSprong (www.HinkStapSprong.be) of zijn op te vragen bij HinkStapSprong. De tarieven zijn inclusief btw.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier ), wordt er een afspraak ingepland.


Aansprakelijkheid


Het advies van HinkStapSprong is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen. HinkStapSprong is nimmer aansprakelijk voor directe of

indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door HinkStapSprong tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HinkStapSprong. Voor privacy verklaring zie homebutton.


Vindplaats en wijzigingen voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Hinkstapsprong, www.hinkstapsprong.be.

Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.